S.V. FMC houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Tevens maakt S.V. FMC geen gebruik van profielen en gekoppelde systemen. Uw gegevens zullen ter alle tijden in vertrouwen worden gewaarborgd. Dit brengt met zich mee dat S.V. FMC in ieder geval: 

 • Vraagt om uw toestemming als S.V. FMC deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door S.V. FMC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het opstellen van het fotojaarboek, dit betreft bijzondere gegevens, indien u het hier niet mee eens bent kan er contact worden opgenomen met S.V. FMC;
 • Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medische toeval;
 • Het leveren van diensten die u van S.V. FMC afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het samenstellen van een nieuwsbrief;
 • Het sturen van Correspondentie met o.a. uitnodigingen en reclame uitingen;
 • Het alumni bestand;
 • Het organiseren van een studiereis;
 • Social media;
 • Promotie doeleinde;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • Het maken van foto’s en of video’s waar u mogelijk deel van uitmaakt.

Verstrekking aan derden
Indien noodzakelijk kunnen uw gegevens worden verstrekt aan een derde partij. Hierbij kunt uw bijvoorbeeld denken aan: 

 • Schade gevallen op externe locaties;
 • Alcoholgebruik van minderjarigen;
 • Het verzorgen van inschrijvingen voor externe activiteiten;
 • Incasso’s ledengeld en of bijzondere incasso’s;

S.V. FMC zal de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is in een kader van een politieonderzoek, als deze (persoons) gegevens bij S.V. FMC opvraagt. In een dergelijk geval dient S.V. FMC medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u S.V. FMC hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven bij S.V. FMC. Dit omvat alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog digitaal bewaard door het secretariaat, voor het organiseren van een reünie. Speciale gegevens in vorm van foto’s en of video’s zullen oneindig bewaard worden. Dit heeft als doeleinde dat oud leden nog eens terug kunnen kijken op hun studie tijd. Persoonsgegevens van oud leden worden bewaard zolang de vereniging bestaat.

Beveiliging
S.V. FMC heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit betreft het volgende:

 • Alle personen die namens S.V. FMC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • De partij die bij uw gegevens kan komen is het bestuur en onder toezicht van het bestuur ook de commissies en het Advies Orgaan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, aanpassingen bij onvolledigheid of feitelijke onjuistheid, en verwijdering van de persoonsgegevens welke S.V. FMC van u ontvangen heeft.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door S.V. FMC. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door S.V. FMC te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. S.V. FMC kan u vragen om u te legitimeren voordat S.V. FMC gehoor kan geven aan de voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt S.V. FMC u hier direct contact over op te nemen. Dit kunt u doen via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: 31 (0)15-2519257
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Post: Hogeschool Inholland Delft, t.a.v. Studievereniging FMC, Rotterdamseweg 141, 2628 AL Delft, Nederland 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 2 oktober 2018.